Huurverhoging

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan volgens de richtlijnen van de overheid. U ontvangt altijd voor 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs. 

Veel gevraagd over Huurverhoging

Hoe bepaalt de Belastingdienst de inkomenscategorie op de inkomensverklaring?

Algemeen

Het peiljaar voor de bepaling van uw huishoudinkomen is 2020. Voor de huishoudsamenstelling geldt dat de Belastingdienst zich baseert op de bewoningssituatie zoals die op dat moment bij de Belastingdienst bekend is. De Belastingdienst gaat daarbij uit van de personen die bij de gemeente op het betreffende woonadres in de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven.
Het huishoudinkomen bestaat uit het totaal van de gezamenlijke geregistreerde inkomens van de huurder en de overige huidige bewoners van de woning. In een belastingaanslag is het geregistreerde inkomen het verzamelinkomen: het belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1), uit aanmerkelijk belang (box 2) en uit sparen en beleggen (box 3). Indien een persoon geen aangifte heeft gedaan bestaat het geregistreerde inkomen uit het belastbaar jaarloon. Van inwonende jongeren die op 1 januari 2022 nog niet de leeftijd van 23 jaar hebben bereikt, wordt alleen het inkomen dat het minimumloonniveau 2020 (€ 21.422) overstijgt meegeteld.

 

Welke servicekosten passen wij aan per 1 juli 2022?

Algemeen

De volgende tarieven van de servicekosten worden per 1 juli 2022 aangepast:

 • Glasfonds wordt € 1,20*
 • Rioolfonds wordt € 1,20*
 • Vastrecht WKO wordt verhoogd met 2,3%
 • Vergoeding achterpad verlichting wordt verhoogd met 50%

* voor onzelfstandige eenheden geldt 1/3 van dit bedrag, voor BOG (bedrijfs onroerend goed) wordt een andere aanpassing gehanteerd vanwege contractuele afspraken. De bedragen die van toepassing zijn op het contract zijn terug te vinden in de huurverhogingsbrief die verstuurd wordt.

Ik heb een verzoek tot eenmalige huurverlaging ingediend en ben het niet eens met de uitspraak van WonenBreburg. Wat kan ik doen?

Algemeen

Als u het niet eens bent met de uitspraak van WonenBreburg, dan kunt u naar de Huurcommissie stappen. Daarvoor heeft u 6 weken de tijd na binnenkomst van de beoordeling van WonenBreurg. U stuurt dan aan hen alle bewijsstukken mee die u ook naar uw corporatie gegeven heeft. Krijgt u geen gelijk van de Huurcommissie? Dan moet u hen een bedrag van € 25,- betalen.

Geeft WonenBreburg de nieuwe huurprijzen per 1 juli 2022 door aan de Belastingdienst?

Algemeen

Ja, WonenBreburg geeft de nieuwe huurprijzen door aan de Belastingdienst. Voor de zekerheid vragen we u ook de nieuwe huurprijs door te geven via https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen. De Belastingdienst past uw huurtoeslag niet meteen aan. Aan het einde van het jaar verrekent de Belastingdienst dit met u.

Ik woon in een woning in de vrije sector. Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Algemeen

Voor vrije sectorwoningen gelden andere regels. Alleen als de voorgestelde huurverhoging meer is dan maximaal is toegestaan, kan bezwaar worden gemaakt. Dat is niet het geval. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Ik woon in een woning in de vrije sector en kan deze door de huurverhoging of corona lastig meer betalen. Wat kan ik doen?

Algemeen

U kunt altijd contact opnemen met de afdeling huurincasso van WonenBreburg. Hoe eerder u meldt, des te beter kunnen we u helpen. Is uw inkomen structureel gedaald? Dan is het verstandig om zo snel mogelijk via Woning In Zicht (Tilburg) of Klik voor Wonen (Breda) te gaan reageren op woonruimte die meer passend is bij uw inkomen.

Hoe bepaalt WonenBreburg mijn huurverhoging per 1 juli 2022?

Algemeen

Om uw huuraanpassing te bepalen, kijken we naar de streefhuur van uw woning en uw huishoudinkomen van 2020. Uw huishoudinkomen bestaat uit het totaal van de gezamenlijke geregistreerde inkomens van de huurder en de overige huidige bewoners van de woning. Deze informatie krijgen we van de Belastingdienst.

Hoe hoog was uw huishoudinkomen in 2020?

 • Voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen dat hoger is dan € 47.948 voor eenpersoonshuishoudens, of dat hoger is dan € 55.486 voor huishoudens van twee of meer personen, is de maximale huurverhoging 3,4%.
 • Voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen dat lager is dan € 47.948 voor eenpersoonshuishoudens, of dat lager is dan € 55.486 voor huishoudens van twee of meer personen, wordt het percentage bepaald op basis van de zogenaamde streefhuur van uw woning. Dit is de huur die volgens WonenBreburg past bij uw woning.
 1. Is de huur die u nu betaalt, meer dan € 30 lager dan deze streefhuur? Dan krijgt u een huurverhoging van 2,3%.
 2. Is de huur die u nu betaalt, tussen € 10 lager en € 30 lager dan de streefhuur? Dan krijgt u een huurverhoging van 1,3%.
 3. Is de huur die u nu betaalt, tussen € 10 onder streefhuur of boven de streefhuur? Dan blijft de huur die u nu betaalt, hetzelfde: u krijgt 0% huurverhoging.

Welke uitzonderingen op de inkomensafhankelijke huurverhoging zijn er?

Algemeen

Die zijn er niet meer.

Kan ik bezwaar maken, omdat ik vind dat er onderhoudsgebreken zijn?

Algemeen

U kunt géén bezwaar aantekenen tegen de huurverhoging, omdat er volgens u sprake is van ernstige gebreken of tekortkomingen aan de woonruimte. Wilt u gebreken in het onderhoud aan uw woning aan de orde stellen? Dan moet u een speciaal daarvoor ingestelde procedure starten bij de Huurcommissie. Verlaagt de Huurcommissie vervolgens de huurprijs? Dan mag, zolang de gebreken niet zijn verholpen, de huurprijs niet worden verhoogd.

Ik ben het niet eens met de uitspraak van WonenBreburg over mijn bezwaar tegen de huurverhoging of het voorstel tot huurverlaging. Wat kan ik nu doen?

Algemeen

 • Als u het niet eens bent met de uitspraak van WonenBreburg, dan kunt u aangeven dat u wilt dat wij uw bezwaar doorsturen naar de Huurcommissie.
 • Wordt het bezwaar in behandeling genomen door de Huurcommissie en krijgt u gelijk van de Huurcommissie? Dan wordt uw huurverhoging aangepast en het eventueel teveel betaalde bedrag terugbetaald. Krijgt u geen gelijk van de Huurcommissie? Dan moet u een bedrag van € 25,- betalen.

Hoe hoog is de huurverhoging voor garages, bergruimtes en bedrijfsruimtes (BOG) per 1 juli 2022?

Algemeen

Dit jaar wordt er geen huurverhoging doorgevoerd voor garages en bergruimtes.
De bedrijfsruimtes (BOG) ontvangen een huurverhoging van 3,3% (gelijk aan de vrije sector).

Hoe lang duurt het voordat u een reactie krijgt op uw bezwaarschrift over de huurverhoging?

Algemeen

 • Uw bezwaar wordt voor 21 juli 2022 behandeld door WonenBreburg. U krijgt dus uiterlijk 21 juli 2022 bericht van ons.
 • Bent u het niet eens met de uitspraak van WonenBreburg? Geef dan aan dat u wilt dat wij uw bezwaar doorsturen naar de Huurcommissie. Neemt de Huurcommissie het bezwaar in behandeling en krijgt u gelijk van de Huurcommissie? Dan wordt uw huurverhoging aangepast en krijgt u het eventueel teveel betaalde bedrag terug. Krijgt u geen gelijk van de Huurcommissie? Dan moet u een bedrag van € 25,- betalen.

Mijn kale huurprijs is door de huurverhoging hoger geworden dan € 763,47. Krijg ik nog steeds huurtoeslag?

Algemeen

 • Ja, u blijft uw huurtoeslag ontvangen.
 • Ontvangt u nog geen huurtoeslag en wilt u huurtoeslag gaan aanvragen bij de Belastingdienst? Dan mag uw kale huur niet hoger zijn dan € 763,47. Wij verlagen uw huurprijs, zodat u huurtoeslag kunt ontvangen. U dient wel te bewijzen dat uw inkomen is gedaald. Wij vragen u om schriftelijk een verzoek tot huurverlaging in te dienen. Dit doet u door het voorstel tot huurverlaging in te vullen. WonenBreburg neemt dan contact met u op. Heeft u geen internet en wilt u het voorstel tot huurverlaging thuis ontvangen? Neem dan contact met ons op via onze klantenlijn: 088-496 00 00.

Ik wil de huurverhoging per 1 juli 2022 pas gaan betalen als mijn bezwaar is afgehandeld. Mag dat?

Algemeen

Heeft u uw bezwaar ingediend? Dan hoeft u de huurverhoging niet te betalen totdat het bezwaar afgehandeld is. Let op:

 • Uw bezwaar moet vóór 1 juli 2022 bij ons binnen zijn
 • Wordt uw bezwaar afgewezen? Dan moet u de betalingsachterstand alsnog betalen.

Ik wil een voorstel tot huurverlaging indienen omdat ik verwacht dat mijn inkomen gaat dalen in 2022. Hoe kan ik dat doen?

Algemeen

 • Verwacht u een inkomensdaling in 2022? Dan vragen wij u om een verzoek tot huurverlaging in te dienen. Dit doet u door het voorstel tot huurverlaging in te vullen. WonenBreburg neemt dan contact met u op. Heeft u geen internet en wilt u het voorstel tot huurverlaging thuis ontvangen? Neem dan contact met ons op via onze klantenlijn: 088-496 00 00.
 • Als u voor 1 juli 2022 dit voorstel tot huurverlaging naar ons toestuurt en uw voorstel uiteindelijk wordt goedgekeurd, dan ontvangt u het teveel betaalde bedrag vanaf 1 juli 2022 van ons terug. U kunt ook na 1 juli 2022 een voorstel tot huurverlaging indienen, maar dan gaat de overeengekomen huurverlaging niet met terugwerkende kracht in.
 • Wij hebben een IBRI-formulier van de Belastingdienst nodig om uw voorstel tot huurverlaging in behandeling te kunnen nemen. Deze verklaring is pas vanaf juni 2023 verkrijgbaar bij de Belastingdienst. U kunt al wel eerder het verzoek tot huurverlaging indienen. Daarnaast willen wij weten met hoeveel personen u op 1 juli 2022 ingeschreven staat op het adres waar u woont. U kunt zelf een uittreksel uit de Basisregistratie Personen van de Gemeente opvragen. Houdt in dat geval rekening met extra kosten.
 • Wij overleggen met u over de reden van uw voorstel tot huurverlaging. Kunnen we het samen niet eens worden? Dan sturen wij uw bezwaar door naar de Huurcommissie om een uitspraak te doen. De beslissing van de Huurcommissie is bindend. Maar zowel u als WonenBreburg kunnen tegen de uitspraak in beroep gaan bij de rechter.

Ik kan de huur niet/moeilijk betalen. Wat nu?

Algemeen

Neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling Huurincasso van WonenBreburg. Dat kan binnen kantooruren via onze klantenlijn: 088-496 00 00. Hoe eerder u aan de bel trekt, hoe beter wij kunnen helpen.

Ik wil bezwaar maken tegen de huurverhoging. Hoe kan ik dat doen?

Algemeen

 • Bent u het niet eens met de huurverhoging die wij u voorstellen? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken vóór 1 juli 2022. Dit doet u door het bezwaarformulier in te vullen. Op dit bezwaarformulier staat aangegeven welke bewijsstukken wij van u nodig hebben en waar u dit naartoe moet sturen. WonenBreburg neemt dan contact met u op. Heeft u geen internet en wilt u het bezwaarformulier thuis ontvangen? Neem dan binnen kantooruren contact met ons op via onze klantenlijn: 088-496 00 00.
 • Wij overleggen met u over de reden van uw bezwaar. Kunnen we het samen niet eens worden? Dan sturen wij uw bezwaar door naar de Huurcommissie om een uitspraak te doen. De beslissing van de Huurcommissie is bindend. Maar zowel u als WonenBreburg kunnen tegen de uitspraak in beroep gaan bij de rechter.