Advies passende woning zoeken

Loopt u er wel eens tegenaan dat uw woning te groot is, omdat bijvoorbeeld uw kinderen het huis uit zijn? Of dat het u veel tijd en energie kost om alles schoon en netjes te houden? Wordt traplopen misschien moeilijker?

WonenBreburg vindt het belangrijk dat u prettig woont en dat u zich veilig voelt in uw woning. Daarom kan onze Woonmakelaar vrijblijvend met u kijken wat uw verhuismogelijkheden zijn.

Veel gevraagd over Advies passende woning zoeken

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een sociale huurwoning te mogen huren?

Algemeen

WonenBreburg is verplicht om sociale huurwoningen passend toe te wijzen. Hoe dit werkt, leest u op Woning in Zicht of op Klik voor Wonen. Er zijn uitzonderingen op deze algemene regels. Bij elke woningadvertentie staat vermeld met welk inkomen u kunt reageren.

 • U mag geen negatieve verhuurdersverklaring hebben.
 • U moet een geldig identiteitsbewijs hebben.
 • Heeft u een AWBZ indicatie? Dan kunt u wel reageren op een woning wanneer uw verzamelinkomen hoger is dan € 47.700,-.

 

Geldt bij passend toewijzen de netto huur of de rekenhuur (toeslaghuur)?

Algemeen

Voor de passendheidsnorm geldt de netto huur en niet de rekenhuur. De Belastingdienst gaat bij de beoordeling voor toekenning huurtoeslag wel uit van de toeslaghuur (rekenhuur).

Geldt passend toewijzen ook voor zorginstellingen die collectief woningen huren van de corporatie, en die deze woningen zelfstandig toewijzen?

Algemeen

Het criterium geldt voor wie eigenaar van de woningen is. Aangezien de corporatie eigenaar is, is passend toewijzen aan de orde wanneer huishoudens met een inkomen tot en met de inkomensgrens worden gehuisvest. De uitvoering ligt in dit geval bij de zorginstelling, maar de passendheidsnorm geldt voor de corporatie. Dit vergt goede afspraken, bij voorkeur vast te leggen in een overeenkomst, zoals ook is aanbevolen t.a.v. de staatssteunregeling (de 90%-norm).

Geldt passend toewijzen ook voor zorginstellingen die woningen zelfstandig toewijzen, indien het vastgoed in eigendom is van de zorginstelling?

Algemeen

Nee, zorginstellingen die geen toegelaten instelling zijn in de zin van de Woningwet vallen niet onder de regelgeving uit die wet.

Hoe kan een corporatie toetsen of een kandidaat-huurder een zware zorgindicatie heeft?

Algemeen

 • In de wet is opgenomen dat huishoudens met personen met een specifieke zorgbehoefte tot de doelgroep behoren, ongeacht het inkomen.
 • Het gaat om personen met een indicatie voor verblijf of voor assistentie bij de algemene dagelijkse levensbehoefte (ADL-assistentie), of personen die recht hebben op ten minste tien uur verzorging of verpleging per week voor een periode van ten minste één jaar. Deze huishoudens behoren op grond van de huidige tijdelijke regeling ook al tot de betreffende doelgroep van corporaties.
 • Indien een huurder met een inkomen boven de inkomensgrens op grond van zijn zorgbehoefte een sociale huurwoning wil, moet die huurder aantonen tot de groep zorgbehoevenden te behoren. Het zorgplan is een indicatie die daarvoor gebruikt kan worden.
 • Voor de toewijzing hoeft een corporatie niet te controleren waaruit de te leveren zorg bestaat en of de zorg daadwerkelijk geleverd wordt. Ze toetst slechts of de betreffende huurder tot de aangewezen groep zorgbehoevenden behoort. Deze groep zorgbehoevenden moet ook passend worden toegewezen. Dat wil zeggen dat, indien iemand een inkomen onder de huurtoeslaggrenzen heeft, deze geen te dure woning mag worden toegewezen.

Hoe wordt het verzamelinkomen of gezinsinkomen bepaald?

Algemeen

 • Het gezinsinkomen (oftewel verzamelinkomen) is het inkomen dat het gezin samen verdient. Hiertoe behoort ook de medebewoner die niet op het huurcontract vermeld staat. Het inkomen van eventuele kinderen telt hierbij niet mee. Als u alimentatie ontvangt, dan telt alleen de partneralimentatie mee als inkomen. Kinderalimentatie telt niet mee.
 • Het verzamelinkomen staat vermeld op een inkomensverklaring van de Belastingdienst. U kunt de verklaring gratis opvragen via de Belastingtelefoon via 0800-0543.
 • Vraag de inkomensverklaring op tijd aan, het duurt gemiddeld 5 werkdagen voor u de verklaring ontvangt. Zorg ervoor dat u bij het aanvragen van de verklaring uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand heeft. Let op: WonenBreburg accepteert geen inkomensverklaringen van het Belastingkantoor (maar alleen verklaringen opgevraagd via de Belastingtelefoon).
 • Is uw inkomen gewijzigd en komt het niet meer overeen met het bedrag dat op de inkomensverklaring staat? Dan kunt u dat aangeven bij de corporatie en kunnen we op basis van uw huidige inkomen bepalen of u in aanmerking komt voor een woning.

Ik ben op zoek naar een huurwoning en verdien meer dan de bedragen die in het schema genoemd worden. Ik val dus niet in een inkomensgroep van de passendheidsnorm. Mag ik dan op alle woningen reageren?

Algemeen

Nee. In Tilburg en Breda hebben de corporaties en gemeenten met elkaar afgesproken dat voor deze groep woningzoekenden een minimale huurprijs geldt. Verdient u meer dan € 41.056? Dan komt u alleen in aanmerking voor woningen met een huurprijs vanaf € 710,68. Ook voor deze inkomensgroep geldt geen maximale huurprijs. Wel kijken we of uw inkomen niet te laag is voor de gevraagde huurprijs. 

Ik ben op zoek naar een sociale huurwoning. Heeft de nieuwe passendheidsnorm gevolgen voor mij?

Algemeen

 • De nieuwe eisen voor woningtoewijzing hebben gevolgen voor alle nieuwe huurcontracten.
 • Meer informatie kunt u lezen op Klik voor Wonen en Woning in Zicht.

Ik huur al een sociale huurwoning. Heeft de nieuwe passendheidsnorm gevolgen voor mij?

Algemeen

Als u al huurt via één van de Tilburgse of Bredase woningcorporaties, verandert er niets. De nieuwe passendheidsnorm heeft alleen gevolgen voor nieuwe huurcontracten.

Maakt passend toewijzen de kans op een huurwoning voor mij nog kleiner?

Algemeen

Passend toewijzen is vanaf november 2015 ingegaan. Het is een verplichting vanuit de Woningwet. Het houdt in dat u een huurwoning krijgt aangeboden waarvan de huurprijs past bij uw huidige (huishoud-)inkomen. De overheid wil met deze maatregel voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in - voor hen - te dure woningen gaan wonen. 

Telt mijn eigen vermogen ook mee in de toewijzing van een woning volgens het nieuwe Passend Toewijzen?

Algemeen

We gaan bij het toewijzen van een woning uit van het verzamelinkomen vermeld op de inkomensverklaring van de belastingdienst. Hierin is inderdaad ‘inkomen uit sparen of beleggen’ bij opgeteld maar dit is veelal slechts een relatief klein bedrag. Het ‘inkomen uit sparen of beleggen’ betreft niet het totale vermogen, maar alleen de rente op het spaargeld of het dividend op vermogen. Wij hoeven niet te weten wat uw vermogen is of hoeveel spaargeld u heeft.

Waarom is de nieuwe passendheidsnorm ingevoerd?

Algemeen

 • De overheid heeft deze norm opgenomen in de wet, om te voorkomen dat huishoudens met een beperkt inkomen in een te dure woning terechtkomen.
 • De overheid wil hiermee de kosten voor de huurtoeslag beperken. En de woonlasten voor huishoudens met een laag inkomen betaalbaar houden.

Wat is het verschil tussen een passende woning of een gelijkwaardige woning?

Algemeen

Bemiddeling naar een gelijkwaardige woning
Als WonenBreburg voor u bemiddelt, dan krijgt u een aanbod vooreen gelijkwaardige woning. Een gelijkwaardige woning is een woning die vergelijkbaar is met uw huidige woning. Hierbij kijken we naar het type woning en het aantal woningwaarderingspunten. Heeft uw huidige woning geen cv-installatie of dubbelglas? Dan rekenen we deze punten hiervoor niet mee als we kijken naar een nieuwe woning.

Bemiddeling naar een passende woning
Het kan ook zijn dat u door uw persoonlijke omstandigheden op zoek bent naar een passende woning. Een passende woning is een woning die bij uw situatie past. Wij gebruiken hiervoor de regels van Woning in Zicht of Klik voor Wonen.

Wilt u een passende woning? Dan kan WonenBreburg u hierbij helpen als u dat wilt. Herstructureringskandidaten mogen zelf reageren op geschikte woningen die vrij komen.

Wat is passend toewijzen?

Algemeen

Passend Toewijzen houdt in dat u een huurwoning krijgt aangeboden waarvan de huurprijs past bij uw huidige (huishoud-)inkomen. De overheid wil met deze maatregel voorkomen dat huishoudens met te lage inkomens in te dure woningen gaan wonen.

Wat zijn de nieuwe eisen voor woningtoewijzing?

Algemeen

Gaat u een woning huren, dan bepaalt uw inkomen op welke woningen u kunt reageren. Hierbij is de passendheidsnorm van toepassing. Dat betekent dat de inkomensgrenzen en de maximale (netto) huurprijzen die daarbij horen, zijn aangepast. In de huur-inkomenstabellen op Klik voor Wonen en Woning in Zicht ziet u per inkomensgroep de maximale (netto) huurprijs terug. Valt u in zo'n inkomensgroep? Dan kunt u helaas niet reageren op woningen waarvan de huurprijs hoger is dan de maximale huurprijs die bij uw inkomensgroep hoort.

Hoe wordt het verzamelinkomen of gezinsinkomen bepaald?
Het gezinsinkomen (oftewel verzamelinkomen) is het inkomen dat het gezin samen verdient. Hiertoe behoort ook de medebewoner die niet op het huurcontract vermeld staat. Het inkomen van eventuele kinderen telt hierbij niet mee. Het verzamelinkomen staat vermeld op een inkomensverklaring van de Belastingdienst. U kunt de verklaring gratis opvragen via de Belastingtelefoon via 0800-0543. Vraag de inkomensverklaring op tijd aan, het duurt gemiddeld 5 werkdagen voor u de verklaring ontvangt. Zorg ervoor dat u bij het aanvragen van de verklaring uw BugerServiceNummer (BSN) bij de hand heeft. Let op: WonenBreburg accepteert geen inkomensverklaringen van het Belastingkantoor, maar alleen verklaringen opgevraagd via de Belastingtelefoon.

Is uw inkomen gewijzigd en komt het niet meer overeen met het bedrag dat op de inkomensverklaring staat?
Dan kunt u dat aangeven bij de corporatie en kunnen we op basis van uw huidige inkomen bepalen of u in aanmerking komt voor een woning.

Welke huurgrens geldt bij passend toewijzen voor personen tot 23 jaar (zij krijgen huurtoeslag tot en met de kwaliteitskortingsgrens, die lager ligt dan de lage aftoppingsgrens)?

Algemeen

Voor de passendheidsnorm bij woningtoewijzing dient uitgegaan te worden van de aftoppingsgrens van € 597,30 per 2018 (voor 1- en 2-persoonshuishoudens) of € 640,14 per 2018 (voor 3- of meer persoonshuishoudens). Als het gaat om de toekenning van huurtoeslag, dient voor een huishouden zonder kinderen, waarvan alle leden jonger zijn dan 23 jaar en waar geen sprake is van een handicap, de rekenhuur (netto huur inclusief subsidiabele servicekosten) niet hoger te zijn dan de kwaliteitskortingsgrens.