Van Groot naar Beter - Doorstromen 55+

Om de doorstoom van senioren naar een voor hen passendere woning aan te moedigen zijn de drie Tilburgse corporaties (TBV Wonen, Tiwos en WonenBreburg), bewonersbelangenorganisaties SBO Tilburg en de gemeente Tilburg een samenwerking gestart. Samen is gezocht naar de sleutels die bijdragen om bewoners in de leeftijdsgroep van 55 jaar en ouder door te laten stromen, van een gezinswoning naar een woning die beter aansluit bij hun huidige en toekomstige wensen en behoeften.

Waarom doorstromen?
Doorstromen helpt ouderen om langer zelfstandig te blijven wonen in een geschikte woning en woonomgeving. Denk daarbij aan gelijkvloerse woningen waar je ook goed kunt wonen als je minder mobiel bent. Het liefst nabij voorzieningen zoals zorg en winkels. Hun vorige woning komt dan vrij voor een nieuwe generatie gezinnen en starters. Zo ontstaat een verhuisketen. Een verhuizing door senioren achteraan in de verhuisketen heeft namelijk een groter effect op de woningmarkt dan wanneer een huishouden voor in de keten verhuist. Bijkomend voordeel is dat de zorg aan deze ouderen zo beter geleverd kan worden. 

Van groot naar beter
Onder de naam ‘Van groot naar beter’ is op 1 oktober 2022 een gezamenlijke pilot gestart.
Deze proefproject-periode duurde tot 1 april 2023. De drie wooncorporaties hebben voor dit doel allen een eigen doorstroommakelaar aangesteld. Persoonlijk contact met de doelgroep senioren stond hierbij centraal. Deze benadering nam veel vragen en belemmeringen voor verhuizen weg. Vanuit de corporaties werd een gezamenlijk woningaanbod gepresenteerd aan geïnteresseerden, wat de kansen om tot passende matches te komen aanzienlijk heeft verhoogd.
Door het geschikte woningaanbod binnen de gezamenlijke woningvoorraad te delen werd ook verhuizen tussen verschillende corporaties mogelijk gemaakt. Voor bijvoorbeeld een huurder van een gezinswoning bij WonenBreburg werd het daardoor mogelijk om door te stromen naar een aanleunwoning van TBV Wonen of appartement van Tiwos. Ook met voorrang doorstromen in de eigen wijk werd daardoor veel vaker een optie, iets wat voor veel senioren hoog op de wensenlijst staat.

Resultaten pilot
Doelstelling van de pilot was om binnen een periode van 6 maanden 20 verhuizingen tot stand te brengen. Dit zijn er uiteindelijk aan het einde van de pilot zelfs 81 geworden, een groot succes dus. De verhuisketen die op gang is gebracht, heeft geleid tot 238 mensen die een nieuwe woning hebben gevonden. Ouderen vonden een passende woning en gezinnen een nieuw thuis. Dit heeft vervolgens ook weer nieuwe verhuizingen op gang gebracht waardoor meer starters een kans kregen op een sociale huurwoning.

Het grote succes van de pilot zit in de combinatie van goede persoonlijke begeleiding en het bieden van een passend aanbod aan woningen. Door senioren op weg te helpen, te ontzorgen, bij te dragen aan de kosten en het geven van een voorrangspositie, blijken meer senioren bereid om door te stromen. Met een gemeentelijke verhuiskostensubsidie worden de kosten die samenhangen met verhuizen deels vergoed.  

Nu we hebben ervaren dat deze aanpak succesvol is geweest en voor veel mensen heel goed werkt, hebben we als corporaties besloten hier ook in de toekomst samen mee door te gaan.

De corporaties in Tilburg hebben al een doorstart gemaakt met doorstroming. Mede door de positieve reacties van de ouderen die al verhuisd zijn staan inmiddels  meer dan 100 senioren op de wachtlijst. We gaan daar voortvarend mee aan de slag!

Vervolg
Corporaties hebben de verantwoordelijkheid om gezamenlijk het aanbod van passende huisvesting, zoals geclusterde woonvormen met gedeelde ruimten, te vergroten. Dit gebeurt zowel door nieuwbouw als door aanpassingen aan de bestaande woningvoorraad, zodat deze beter geschikt wordt voor ouderen. Op deze manier breiden we het aanbod van geschikte en aantrekkelijke woningen voor ouderen uit. In combinatie met doorstroombeleid, dat drempels voor verhuizen verlaagt, leidt dit tot een situatie waarin ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Dit draagt ook bij aan een efficiënter gebruik van de woningvoorraad, wat van essentieel belang is in deze periode van hoge woningnood.