Huurdersbelangen en participatie

Wij hebben een sterke band met onze huurdersvertegenwoordiging (SHW). Zij denken op alle thema’s met ons mee en adviseren ons bij beleidsbeslissingen.

De betrokkenheid tussen WonenBreburg en haar huurdersvertegenwoordiging is groot.

WonenBreburg is vooral actief in Breda en Tilburg en heeft een grote groep betrokken bewoners. Dat zien wij in 69 actieve bewonerscommissies, de huurdersbelangenorganisaties in de steden en de overkoepelende huurdersbelangenorganisatie voor zaken die beide steden betreffen.
Naast deze formele betrokkenheid, zijn er ook bewoners betrokken op een informele manier via klankbordgroepen, via social mediakanalen en het live en digitaal klantenpanel.

Zowel op bedrijfsniveau, als op stedelijk niveau, als op complexniveau zijn onze bewoners georganiseerd. Op bedrijfsniveau kennen wij de Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg (SHW). De SHW zit al jaren aan tafel bij WonenBreburg om mede te bepalen wat nodig is voor goed wonen.
Op stedelijk niveau overleggen we met Bewonersplatform WonenBreburg in Breda en met HBO Wonen ’99 in Tilburg. Op stedelijk niveau zitten de huurders daarnaast met de collega-corporaties en de gemeenten aan tafel, om samen te bepalen wat nodig is.

De bewoners worden het hele jaar door bijgestaan door een professionele adviseurs (betaald door WonenBreburg en gemeente). Dat maakt dat zij nog meer een gelijkwaardige partner zijn aan tafel. Op basis van beschikbaar budget op zowel centraal niveau als op stedelijk niveau kiezen de bewoners hun eigen onafhankelijke adviseurs.

Onze huurdersorganisatie is in de Raad van Commissarissen vertegenwoordigd met twee commissarissen, die op voordracht van deze organisatie zijn benoemd. De huurdersorganisatie heeft regelmatig contact met de Raad. 

Prestatieafspraken
In Tilburg hebben de bewoners en de corporaties en de gemeente voor de 4e keer de prestatieafspraken getekend. Iedere keer voor een periode van 5 jaar. Bewoners zitten zowel in de stuurgroep als in de uitvoeringsgroep. In de werkgroepen, waar zaken worden uitgewerkt en voorbereid zitten ambtenaren en medewerkers van de corporaties. Zo beslissen bewoners mee, maar zijn ze ook mede opdrachtgever. Dat kost tijd, maar het is effectieve en efficiënte tijdsbesteding. In Breda zijn de prestatieafspraken afgelopen keer ook zo tot stand gekomen.

Akkoord Betaalbaarheid
Naast de prestatieafspraken op stedelijk niveau heeft WonenBreburg op centraal niveau met het SHW een Akkoord Betaalbaarheid afgesproken (eind 2014). Dit akkoord is erop gericht om ook op termijn voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar te hebben. Hierin hebben we een kader gesteld voor ons huurbeleid, sloop en nieuwbouwprogramma en meerjaren onderhoudsplanning. Dit Akkoord is gesloten voordat we de onderhandeling in gingen met de gemeente Tilburg en Breda en vormde daarmee een belangrijk gezamenlijk uitgangspunt.

Ondernemingsplan 2017-2020
Inmiddels heeft WonenBreburg een Ondernemingsplan 2017-2020 vastgesteld, met concrete keuzes en ambities voor de komende jaren. Ook daarover hebben eerst overleg gehad met het SHW en zijn hun opmerkingen erin meegenomen.