Alliantie 2019-2023: afspraken over wonen in Breda

Alliantie 2019-2023
Hierin staan alle afspraken die huurders, gemeente en woningcorporaties in Breda maakten op het gebied van wonen in de breedste zin van het woord: duurzaamheid, leefbaarheid, veiligheid, beschikbaarheid van betaalbare, duurzame woningen voor de bewoners van Breda.

Zij maakten de afspraken concreet in een jaarschijf 2019-2020, zodat ieder rol en aandeel helder is.
Breda brengt het samen. Maakt het concreet. En gaat aan de slag.

In de Alliantie Breda 2019 tot en met 2023, zijn de prestatieafspraken vastgelegd die de gemeente
Breda, de woningcorporaties Alwel, Laurentius en WonenBreburg en de lokale huurdersorganisaties CHAB,
Huurderskoepel Laurentius en Bewonersplatform WonenBreburg Breda (tezamen genoemd ‘Gezamenlijke
Huurderskoepel Breda (GHK)’) met elkaar hebben gemaakt. De afspraken gelden voor de periode 2019 tot en
met 2023.

Wilt u lezen wat er in staat?
Kijk rechts en klik op Alliantie 2019-2023 of op Jaarschijf Alliantie 2019-2020.

Samenvatting
De corporaties bezitten in Breda 29% van de woningvoorraad; zij zijn eigenaar van in totaal ruim 23.700
woningen in de stad. De huurders van deze woningen worden allen vertegenwoordigd door de GHK. De
gemeente, corporaties en GHK werken al jaren samen binnen de Alliantie Breda en willen dat partnerschap ook
de komende vijf jaren voortzetten – met ambitie, en met een intensivering van samenwerking met
ketenpartners in de stad. Breda brengt het samen!

Tijdens de gesprekken over deze Alliantie is uitgebreid stilgestaan bij de financiële positie van zowel de
corporaties als de gemeente. Er zijn keuzes gemaakt binnen de driehoek betaalbaarheid, beschikbaarheid en
kwaliteit (/duurzaamheid). De gemeente en de corporaties leveren elk een bijdrage aan de thema’s van de
Alliantie die recht doet aan de eigen financiële mogelijkheden. Elke partij kan motiveren dat met de bijdrage
een maximale inspanning wordt geleverd.


De druk op de sociale huurvoorraad in Breda is groot. In deze Alliantie is daarom vastgelegd dat de gemeente
en de corporaties -in navolging van het coalitieakkoord ‘Lef en liefde’- 1.200 sociale huurwoningen willen
realiseren, waarbij de nadruk ligt op betaalbare woningen. Er wordt ingezet op het beheersbaar houden van de
woonlasten van huurders.

Omdat circa 80% van de woningzoekenden van de corporaties tot de primaire doelgroep behoort en circa 80%
van de verhuringen één- en tweepersoonshuishoudens betreft, terwijl de sociale voorraad in belangrijke mate
bestaat uit woningen geschikt voor drie- en meerpersoonshuishoudens, is het zaak om bij de versnellingsambitie
de nadruk ook vooral te leggen op realisatie van betaalbare huurwoningen voor één- en tweepersoons
huishoudens.

Duurzaamheid van de woningvoorraad is in de komende jaren een belangrijk thema. De samenwerking op dit
terrein, ook met partijen als bijvoorbeeld energieleveranciers, wordt geïntensiveerd de komende jaren om op
langere termijn te komen tot een CO2-neutrale woningvoorraad.

De opgave rondom wonen en zorg is onverminderd groot en vraagt om een intensievere samenwerking met
zorgaanbieders. De Alliantie-partijen willen daarom op basis van het betreffende hoofdstuk in deze Alliantie
ook met de zorgaanbieders afspraken vastleggen.

Een nieuw thema in Alliantie-verband is veiligheid. Gemeente, corporaties en GHK hebben in de afgelopen
jaren de wens zien ontstaan om ook over dit onderwerp goede afspraken met elkaar vast te leggen, en zijn blij
dat met deze afspraken een start wordt gegeven aan een duurzame samenwerking op dit vlak. Ambitie is om
samen in staat te zijn om ontwikkelingen in overlast, woonfraude, criminaliteit en ondermijning in
huurwoningen snel te signaleren en aan te pakken. Dit vraagt om lef en creativiteit, en een nauwe
samenwerking met ketenpartners zoals de politie en het sociaal domein.

Tot slot worden jaarlijks de afspraken geconcretiseerd in een Jaarschijf. In de jaarschijf worden voor alle thema’s/hoofdstukken de concrete activiteiten en werkzaamheden benoemd waar de partijen in dat jaar (gezamenlijk) aan zullen werken, met als doel realisatie van de doelen en ambities zoals vastgelegd in deze Alliantie.

In de media: Corporaties en gemeente gaan vol voor 1200 sociale huurwoningen: 'Het is haalbaar' (bron: BredaVandaag)