Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan volgens de richtlijnen van de overheid. U ontvangt altijd voor 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs.

Veelgestelde vragen

Welke huurverhoging (of - aanpassing) krijg ik per 1 juli 2018?

Van de meeste woningen passen we de huur aan per 1 juli 2018. Deze aanpassing kan op 3 manieren:

 • een huurverlaging
 • een huurverhoging tot maximaal 2,4%, als uw totale huishoudinkomen in 2016 maximaal € 41.056 was. Wordt uw huur inkomensafhankelijk verhoogd? Dan is de huurverhoging maximaal 5,4%.
 • een huurbevriezing, dan blijft uw huur hetzelfde.
  U ontvangt voor 1 mei 2018 een brief waarin staat hoe uw huur per 1 juli 2018 wordt aangepast.

Hoe bepaalt WonenBreburg mijn huurverhoging per 1 juli 2018?

Om uw huuraanpassing te bepalen, kijken we onder andere naar uw huishoudinkomen van 2016. Dit is het gezamenlijke inkomen van alle leden van uw huishouden. Deze informatie krijgen we van de Belastingdienst. Hoe hoog was uw huishoudinkomen in 2016?

Mijn huishoudinkomen was maximaal € 41.056.

Uw huurverhoging is maximaal  2,4%. Wat uw percentage is, is afhankelijk van de zogenaamde streefhuur van uw woning. Dit is de huur die volgens WonenBreburg past bij uw woning. In een aantal gevallen is er sprake van een huurverlaging.

Is de huur die u nu betaalt, meer dan € 100 lager dan deze streefhuur? Dan krijgt u een huurverhoging van 2,4%.
Is de huur die u nu betaalt, tussen € 40 lager  en € 100 lager dan de streefhuur?  Dan krijgt u een huurverhoging van 1,4%.
Is de huur die u nu betaalt,  tussen €40 onder streefhuur en €40 boven streefhuur? Dan blijft de huur die u nu betaalt, hetzelfde: u krijgt 0% huurverhoging. 
Is de huur die u nu betaalt, meer dan €40 euro hoger dan de streefhuur? Dan krijgt u geen huurverhoging. In deze gevallen verlagen we de huur. Deze is dan na verlaging nooit meer dan €40 hoger dan de streefhuur.
Mijn huishoudinkomen is hoger dan € 41.056.

Betaalt u, zonder servicekosten, minder dan € 640,14 huur? Dan krijgt u een inkomensafhankelijke huurverhoging van 5,4%.
Betaalt u – zonder servicekosten - meer dan € 640,14 huur? Dan krijgt u een inkomensafhankelijke huurverhoging van 4,0%.

 

Wat is een streefhuur en wat heeft dit met de huurverhoging per 1 juli 2018 te maken?

 • Iedere sociale huurwoning van WonenBreburg heeft een streefhuur. Deze streefhuur is bepaald aan de hand van het landelijke Woningwaarderingsstelsel Woningwaardering. WonenBreburg vindt dat de streefhuur goed past bij kwaliteit van de woning. Dit is dan ook de huurprijs waar wij naar streven. De streefhuur kan een stuk hoger zijn dan de huur die u nu betaalt. Maar het kan ook zo zijn dat u al een huur betaalt die gelijk is aan de streefhuur, of hoger.
 • WonenBreburg bepaalt uw huurverhogingspercentage op basis van de ruimte die er is tussen uw huidige huur, de streefhuur van uw woning en de hoogte van uw huishoudinkomen. 
   

   
   

Wat wordt er bedoeld met een inkomensafhankelijke huurverhoging?

 • De overheid wil het voor mensen met een wat hoger inkomen minder aantrekkelijk maken om bij een woningcorporatie een sociale huurwoning te blijven huren. Deze extra huurverhoging voor mensen met een hoger inkomen (meer dan € 41.056 per jaar) noemen we de inkomensafhankelijke huurverhoging.
 • Had u in 2016 een huishoudinkomen van meer dan € 41.056? Dan krijgt u per 1 juli 2018 een huurverhoging van 4,0% of 5,4%, afhankelijk van de actuele netto huur van uw woning.

Hoe bepaalt de Belastingdienst de inkomenscategorie op de inkomensverklaring?

 • Het peiljaar voor de bepaling van uw huishoudinkomen is 2016. Voor de huishoudsamenstelling geldt als peildatum 1 juli 2018. Alle inkomens tellen mee, dus ook die van kinderen, inwoners en kamerhuurders. Het inkomen van inwoners die op 1 januari 2018 nog geen 23 jaar waren, telt alleen mee als dat boven het minimumloon van ligt. De Belastingdienst houdt hier al rekening mee. Op de inkomensverklaring wordt dus alleen dat deel van het inkomen meegenomen, dat boven het minimumloon ligt.

Ik wil bezwaar maken tegen de huurverhoging. Hoe kan ik dat doen?

Bent u het niet eens met de huurverhoging die wij voorstellen? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken vóór 1 juli 2018.

 • Dit doet u door het bezwaarformulier in te vullen.
 • Op dit bezwaarformulier staat aangegeven welke bewijsstukken wij van u nodig hebben.
 • Stuur dit bezwaarformulier naar WonenBreburg, Antwoordnummer 197, 5000 VB Tilburg.
 • Heeft u geen internet en wilt u het bezwaarformulier thuis ontvangen? Neem dan binnen kantooruren contact met ons op via onze klantenlijn op 0900-0209 (lokaal tarief).

Wij overleggen met u over de reden van uw bezwaar. Kunnen we het samen niet eens worden? Dan sturen wij uw bezwaar door naar de Huurcommissie om een uitspraak te doen. De beslissing van de Huurcommissie is bindend. Maar zowel u als WonenBreburg kunnen tegen de uitspraak in beroep gaan bij de rechter.

Om welke redenen kan ik in 2018 bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging?

Als u, of een van de leden van uw huishouden, chronisch ziek of gehandicapt bent/is.

 • Vul dan het bezwaarformulier in en stuur dit voor 1 juli 2018 naar ons toe. Stuur dit bezwaarformulier naar WonenBreburg, Antwoordnummer 197, 5000 VB Tilburg. WonenBreburg neemt dan contact met u op.
 • Heeft u geen internet en wilt u het bezwaarformulier thuis ontvangen? Neem dan contact met ons op via onze klantenlijn 0900-0209 (lokaal tarief).
 • U kunt bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging als u of iemand in uw huishouden één van de volgende bewijsstukken kan aanleveren:

Indicaties vanaf 1 januari 2015:

Een bewijs dat u of iemand uit uw huishouden op grond van het Besluit Zorgverzekering verpleging of verzorging ontvangt voor een periode van ten minste een jaar voor 10 uur of meer per week. Meestal ligt dit vast in een zorgplan van de wijkverpleegkundige;
Als er een blijk van waardering voor mantelzorg aan een familielid is verstrekt aan u of aan iemand in uw huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO); 
Een beschikking voor het treffen van voorzieningen of voor een woningaanpassing op grond van de Wet voorziening gehandicapten (WVG)of de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
Een verklaring van uw huisarts dat u of iemand in uw huishouden blind bent/is.
Indicaties voor 1 januari 2015:

Een kopie van uw zorgindicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit kan zijn:

Een CIZ-indicatiebesluit voor verzorging, verpleging of begeleiding van 10 uur of meer per week. Dit indicatiebesluit moet minimaal 0,5 jaar geldig zijn;
Bent u mantelzorger voor een gezinslid of woont u samen met een mantelzorger die aan u mantelzorg levert? In dat geval stuurt u een nul-uren CIZ-indicatiebesluit voor verzorging, verpleging of begeleiding naar ons toe. Dit indicatiebesluit moet een geldigheidsduur hebben van 371 dagen (1 jaar en 1 week). Er kan ook sprake zijn van meerdere, opeenvolgende indicatiebesluiten. In dat geval stuurt u alle indicatiebesluiten naar ons toe;
Een CIZ-indicatiebesluit voor ADL-assistentie;
Een CIZ-indicatiebesluit voor verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis;
Heeft u nog geen indicatiebesluit? Vraag deze dan aan bij het CIZ via www.CIZ.nl.
Is uw woning aangepast? Stuur dan een kopie van de beschikking Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of Wet Voorziening Gehandicapten (WVG) naar ons toe.
Bent u blind of slechtziend? Stuur dan een verklaring van uw huisarts naar ons.
Bent u niet zelf gehandicapt of chronisch ziek, maar gaat het om een lid van uw huishouden? U kunt dan zelf een uittreksel uit de Basisregistratie Personen opvragen bij uw gemeente. U heeft schriftelijke toestemming van uw meerderjarige medebewoners nodig om het uittreksel bij de gemeente te kunnen aanvragen. Houdt u rekening met extra kosten voor het opvragen van dit uittreksel.

Uw inkomen is gedaald in 2017.

 • Als uw inkomen is gedaald in 2017, vul dan het bezwaarformulier in en stuur dit formulier voor 1 juli 2018 naar ons toe. Stuur dit bezwaarformulier naar WonenBreburg, Antwoordnummer 197, 5000 VB Tilburg. WonenBreburg neemt dan contact met u op. Heeft u geen internet en wilt u het bezwaarformulier thuis ontvangen? Neem dan contact met ons op via onze klantenlijn 0900-0209 (lokaal tarief)
 • Wij hebben daarnaast de volgende bewijsstukken van u nodig:Een inkomensverklaring IBRI-formulier. Deze verklaring voor 2017 kunt u vanaf juni 2018 aanvragen via de 0800-0543
  Informatie over hoeveel personen ingeschreven staan op uw adres. U kunt een uittreksel uit de Basisregistratie Personen opvragen bij uw gemeente. Houdt u rekening met extra kosten voor het opvragen van dit uittreksel.
  Wordt uw bezwaar goedgekeurd? Dan wordt de huurverhoging per 1 juli 2018 aangepast. Daarnaast krijgt u (als u tijdig voor de huurverhoging van 2018 een verzoek tot huurverlaging heeft ingediend) het teveel betaalde bedrag van de huurverhoging per 1 juli 2017 van ons terug.

Als u verwacht dat uw inkomen gaat dalen in 2018, dan vragen wij u om schriftelijk een verzoek tot huurverlaging in te dienen.

 • Dit doet u door het voorstel tot huurverlaging in te vullen. Stuur dit voorstel tot huurverlaging naar WonenBreburg, Antwoordnummer 197, 5000 VB Tilburg. WonenBreburg neemt dan contact met u op.
 • Heeft u geen internet en wilt u het voorstel tot huurverlaging thuis ontvangen? Neem dan contact met ons op via onze klantenlijn 0900-0209 (lokaal tarief)
 • Als u voor 1 juli 2018 dit voorstel tot huurverlaging naar ons toestuurt en uw voorstel wordt goedgekeurd, dan ontvangt u het teveel betaalde bedrag vanaf 1 juli 2018 van ons terug. U kunt ook na 1 juli 2018 een voorstel tot huurverlaging indienen, maar dan gaat de overeengekomen huurverlaging met terugwerkende kracht in.
  Wij hebben een IBRI-formulier van de Belastingdienst nodig om uw voorstel tot huurverlaging in behandeling te kunnen nemen.  Deze verklaring is pas vanaf juni 2019 verkrijgbaar bij de Belastingdienst. Daarnaast hebben wij informatie nodig over met hoeveel personen u op 1 juli 2018 ingeschreven staat op uw adres. U kunt een uittreksel uit de Basisregistratie Personen opvragen bij uw gemeente. Houdt u rekening met extra kosten voor het opvragen van dit uittreksel.
  Wij overleggen met u over de reden van uw voorstel tot huurverlaging. Kunnen we het samen niet eens worden? Dan sturen wij uw bezwaar door naar de Huurcommissie om een uitspraak te doen. De beslissing van de Huurcommissie is bindend. Maar zowel u als WonenBreburg kunnen tegen de uitspraak in beroep gaan bij de rechter.
   

De inkomenscategorie en/of het aantal inkomensontvangers dat op de inkomensverklaring staat, klopt niet.

 • Vul het bezwaarformulier in en stuur dit formulier voor 1 juli 2018 naar ons toe. Stuur dit bezwaarformulier naar WonenBreburg, Antwoordnummer 197, 5000 VB Tilburg. WonenBreburg neemt dan contact met u op. Heeft u geen internet en wilt u het bezwaarformulier thuis ontvangen? Neem dan contact met ons op via onze klantenlijn0900-0209 (lokaal tarief)
 • Wij vragen na 1 juli 2018 een nieuwe inkomensverklaring op bij de Belastingdienst. De inkomensverklaring van de Belastingdienst is niet als bijlage bij de brief met het huurverhogingsvoorstel aanwezig. In dit geval geldt; wie eist, bewijst. WonenBreburg kan aan de hand van haar systemen de verzonden brieven en bijlagen opzoeken om na te gaan of we de bijlage hebben bijgevoegd.

Als de inkomensverklaring van de Belastingdienst niet als bijlage bij de brief met het huurverhogingsvoorstel aanwezig is.

 • In dit geval geldt; wie eist, bewijst. WonenBreburg kan aan de hand van haar systemen de verzonden brieven en bijlagen opzoeken om na te gaan of we de bijlage hebben bijgevoegd. Vul het bezwaarformulier in en stuur dit formulier voor 1 juli 2018 naar ons toe. Stuur dit bezwaarformulier naar WonenBreburg, Antwoordnummer 197, 5000 VB Tilburg. WonenBreburg neemt dan contact met u op. Heeft u geen internet en wilt u het bezwaarformulier thuis ontvangen? Neem dan contact met ons op via onze klantenlijn0900-0209 (lokaal tarief)
   

Als uw inkomen van 2016 nog niet definitief vastgesteld is.

 • Vul het bezwaarformulier in en stuur dit formulier voor 1 juli 2018 naar ons toe. WonenBreburg neemt dan contact met u op. Heeft u geen internet en wilt u het bezwaarformulier thuis ontvangen? Neem dan contact met ons op via onze klantenlijn 0900-0209 (lokaal tarief).
 • Wij vragen na 1 juli 2018 een nieuwe inkomensverklaring op bij de Belastingdienst.

Kan ik bezwaar maken, omdat ik vind dat er onderhoudsgebreken zijn?

 • U kunt géén bezwaar aantekenen tegen de huurverhoging, omdat er volgens u sprake is van ernstige gebreken of tekortkomingen aan de woonruimte. Wilt u gebreken in het onderhoud aan uw woning aan de orde stellen? Dan moet u een speciaal daarvoor ingestelde procedure starten bij de Huurcommissie. Verlaagt de Huurcommissie vervolgens de huurprijs? Dan mag, zolang de gebreken niet zijn verholpen, de huurprijs niet worden verhoogd.

Ik heb minder dan 4% huurverhoging ontvangen per 1 juli 2018. Welke algemene redenen voor bezwaar zijn er?

Een huurverhoging lager dan 4,0% is geen geldige reden om bezwaar te maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging om een lagere huurverhoging te krijgen. U kunt wel bezwaar maken om de volgende redenen:

 • De huur komt boven de maximale toegestane huurgrens uit. Wij controleren dit voordat wij u een huurverhogingsvoorstel doen. U kunt de maximale toegestane huurgrens en de puntenwaardering bekijken via mijn.wonenbreburg.nl. U kunt de puntenwaardering ook zelf controleren door een berekening te doen  met een daarvoor bestemd formulier. Dit formulier kunt u raadplegen via www.huurcommissie.nl

 • Het percentage van de huurverhoging is hoger dan voor uw inkomenscategorie maximaal is toegestaan.

 • U hebt ons huurverhogingsvoorstel na 30 april 2018 ontvangen.

 • De huurprijs (vóór 1 juli, dus zonder huurverhoging) is door de huurcommissie tijdelijk verlaagd vanwege onderhoudsgebreken. Deze gebreken zijn nog niet verholpen.

 • Er is sprake van een all-inprijs.

Vul het bezwaarformulier in en stuur dit voor 1 juli 2018 naar ons toe.

Ik wil de huurverhoging per 1 juli 2018 pas gaan betalen als mijn bezwaar is afgehandeld. Mag dat?

 • Als u een bezwaar heeft ingediend, dan hoeft u de huurverhoging niet te betalen totdat het bezwaar afgehandeld is. Let erop dat u de betalingsachterstand alsnog moet betalen wanneer uw bezwaar wordt afgewezen.
 • Als u geen bezwaar heeft gemaakt, dan verzenden wij de huurverhogingsbrief opnieuw naar u toe. U heeft dan tot 1 oktober 2018 om uw bezwaar rechtstreeks in te dienen bij de Huurcommissie. Doet u dit niet? Dan moet u de huurverhoging en de betalingsachterstand alsnog betalen.

Hoe lang duurt het voordat ik een reactie krijgt op mijn bezwaarschrift m.b.t. de huurverhoging?

 • Uw bezwaar wordt voor 21 juli 2018 behandeld door WonenBreburg. U krijgt dus uiterlijk 21 juli 2018 bericht van ons.
 • Bent u het niet eens met de uitspraak van WonenBreburg? Geef dan aan dat u wilt dat wij uw bezwaar doorsturen naar de Huurcommissie.
 • Neemt de Huurcommissie het bezwaar in behandeling en krijgt u gelijk van de Huurcommissie? Dan wordt uw huurverhoging aangepast en krijgt u het eventueel teveel betaalde bedrag terug. Krijgt u geen gelijk van de Huurcommissie? Dan moet u een bedrag van € 25,- betalen.

Ik heb in 2017 al bezwaar gemaakt tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. Moet ik in 2018 opnieuw een bezwaar indienen?

Ja, u moet opnieuw een bezwaar indienen.

Ik wil een voorstel tot huurverlaging indienen omdat ik verwacht dat mijn inkomen gaat dalen in 2018. Hoe kan ik dat doen?

 • Verwacht u een inkomensdaling in 2018? Dan vragen wij u om schriftelijk een verzoek tot huurverlaging in te dienen. Dit doet u door het voorstel tot huurverlaging in te vullen. Stuur dit voorstel tot huurverlaging naar WonenBreburg, Antwoordnummer 197, 5000 VB Tilburg. WonenBreburg neemt dan contact met u op.
 • Heeft u geen internet en wilt u het voorstel tot huurverlaging thuis ontvangen? Neem dan contact met ons op via onze klantenlijn 0900-0209 (lokaal tarief).
 • Als u voor 1 juli 2018 dit voorstel tot huurverlaging naar ons toestuurt en uw voorstel uiteindelijk wordt goedgekeurd, dan ontvangt u het teveel betaalde bedrag vanaf 1 juli 2018 van ons terug. U kunt ook na 1 juli 2018 een voorstel tot huurverlaging indienen, maar dan gaat de overeengekomen huurverlaging niet met terugwerkende kracht in.
  Wij hebben een IBRI-formulier van de Belastingdienst nodig om uw voorstel tot huurverlaging in behandeling te kunnen nemen. Deze verklaring is pas vanaf juni 2019 verkrijgbaar bij de Belastingdienst. U kunt al wel eerder het verzoek tot huurverlaging indienen. Daarnaast willen wij weten met hoeveel personen u op 1 juli 2018 ingeschreven staat op het adres waar u woont. U kunt zelf een uittreksel uit de Basisregistratie Personen van de Gemeente opvragen. Houdt in dat geval rekening met extra kosten.

 • Wij overleggen met u over de reden van uw voorstel tot huurverlaging. Kunnen we het samen niet eens worden? Dan sturen wij uw bezwaar door naar de Huurcommissie om een uitspraak te doen. De beslissing van de Huurcommissie is bindend. Maar zowel u als WonenBreburg kunnen tegen de uitspraak in beroep gaan bij de rechter.

Ik heb in 2017 een voorstel tot huurverlaging ingediend voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. Moet ik in 2018 opnieuw een voorstel tot huurverlaging indienen?

 • Om uw voorstel tot huurverlaging van 2017 in behandeling te kunnen nemen, hebben wij het IBRI-formulier van 2017 nodig. Dit kunt u vanaf juni 2018 opvragen bij de Belastingdienst en voor 1 juli 2018 naar ons toesturen.
 • Daarnaast willen wij weten met hoeveel personen u per 1 juli 2017 ingeschreven staat op het adres waar u woont. U kunt een uittreksel uit de Basisregistratie Personen van de Gemeente opvragen. Houdt in dat geval rekening met extra kosten.
 • Hebben wij alle bewijsstukken in ons bezit? Dan kunnen wij het verzoek tot huurverlaging behandelen. U hoeft dus niet opnieuw een voorstel tot huurverlaging in te dienen.
 • Verwacht u een inkomensdaling in 2018? Dan vragen wij u om schriftelijk een verzoek tot huurverlaging in te dienen. Dit doet u door het voorstel tot huurverlaging in te vullen. Stuur dit voorstel tot huurverlaging naar WonenBreburg, Antwoordnummer 197, 5000 VB Tilburg. WonenBreburg neemt dan contact met u op.
 • Heeft u geen internet en wilt u het voorstel tot huurverlaging thuis ontvangen? Neem dan contact met ons op via onze klantenlijn 0900-0209 (lokaal tarief).

Ik ben het niet eens met de uitspraak van WonenBreburg over mijn bezwaar tegen de huurverhoging of het voorstel tot huurverlaging. Wat kan ik nu doen?

 • Als u het niet eens bent met de uitspraak van WonenBreburg, dan kunt u aangeven dat u wilt dat wij uw bezwaar doorsturen naar de Huurcommissie.
 • Wordt het bezwaar in behandeling genomen door de Huurcommissie en krijgt u gelijk van de Huurcommissie? Dan wordt uw huurverhoging aangepast en het eventueel teveel betaalde bedrag terugbetaald. Krijgt u geen gelijk van de Huurcommissie? Dan moet u een bedrag van € 25,- betalen.

Ik kan de huur niet of moeilijk betalen na de (inkomensafhankelijke) huurverhoging. Wat kan ik doen?

Woont u in Tilburg? In Tilburg zijn een paar bijzondere regelingen voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor een bijzondere regeling.

De bijzondere regelingen zijn:

 • Het Ondersteuningsfonds
 • De Woonlastencompensatie
 • De Woonkostentoeslag
 • Hier vindt u meer informatie over de regelingen en de voorwaarden:

bijzondere financiele regelingen tilburg

Woont u in Breda? In Breda kunt u een aanvraag indienen bij het Bredase Ondersteuningsfonds. Hiermee wil de gemeente Breda mensen de ruimte bieden hun leven op orde te brengen. Hier vindt u meer informatie over de regelingen en de voorwaarden: bijzondere financiele regelingen breda

Neem ook  zo snel mogelijk contact op met de afdeling huurincasso van WonenBreburg via 0900-0209 (lokaal tarief). Hoe eerder u aan de bel trekt, hoe beter wij kunnen helpen.

Mijn huurprijs is door de huurverhoging hoger geworden dan € 710,68. Krijg ik nog steeds huurtoeslag?

 • Ja, u blijft uw huurtoeslag ontvangen. Ontvangt u nog geen huurtoeslag en wilt u huurtoeslag gaan aanvragen bij de Belastingdienst?
 • Ontvangt u nog geen huurtoeslag en wilt u huurtoeslag gaan aanvragen bij de Belastingdienst? Dan mag uw huur, inclusief subsidiabele servicekosten, niet hoger zijn dan € 710,68. Wij verlagen uw huurprijs tot € 710,68 zodat u huurtoeslag kunt ontvangen. U dient wel te bewijzen dat uw inkomen is gedaald. Wij vragen u om schriftelijk een verzoek tot huurverlaging in te dienen. Dit doet u door het voorstel tot huurverlaging in te vullen. WonenBreburg neemt dan contact met u op. Heeft u geen internet en wilt u het voorstel tot huurverlaging thuis ontvangen? Neem dan contact met ons op via onze klantenlijn: 0900-0209 (lokaal tarief)
   

Geeft WonenBreburg de nieuwe huurprijzen per 1 juli 2018 door aan de belastingdienst?

Ja, WonenBreburg geeft de nieuwe huurprijzen door aan de Belastingdienst. U hoeft dus niets te doen. De Belastingdienst past uw huurtoeslag niet meteen aan. Aan het einde van het jaar verrekent de Belastingdienst dit met u.

Welke uitzonderingen op de inkomensafhankelijke huurverhoging zijn er?

Vanaf 2017 gelden twee wettelijke uitzonderingen op de inkomensafhankelijke huurverhoging:

 • Wie in het jaar van de huurverhoging de AOW-leeftijd al bereikt heeft, wordt uitgezonderd van de extra, inkomensafhankelijke huurverhoging. Zodra één bewoner de leeftijd bereikt, wordt het gehele huishouden uitgezonderd.
 • Wie in het jaar van de huurverhoging een huishouden van minimaal 4 personen vormt, wordt uitgezonderd van de extra, inkomensafhankelijke huurverhoging.

Hoe hoog is de huurverhoging voor garages, bergruimtes en stallingen per 1 juli 2018?

 • Het maximumpercentage is 1,4%. De huurverhogingsbrieven voor garages, bergruimtes en bedrijfsruimtes worden voor 1 juli 2018 verstuurd.
 • U ontvangt deze later dan de huurverhogingsbrief van uw woning maar uiterlijk 1-7.