Inkomenstoets

De hoogte van uw inkomen bepaalt uw minimale of maximale huurprijs. Dit is vastgelegd door de gemeente waar u gaat wonen. Hoe dit werkt, leest u op de website van www.woninginzicht.nl of van Klik voor Wonen. Hieronder vindt u informatie over hoe WonenBreburg hiermee omgaat en waar u rekening mee moet houden als u een woning gaat huren.

Veelgestelde vragen

Welke gegevens moet ik meenemen voor de gegevenscontrole op kantoor?

Tilburg
Heeft u een nieuwe woning geaccepteerd? Dan moet u de volgende gegevens meenemen voor de controle op ons kantoor:

 • De meest recente inkomensverklaring. Deze kunt u via de Belastingdienst via 0800-0543 gratis opvragen. Let op: dit duurt meestal 5 werkdagen. Wanneer u deze niet heeft bij het inkomsten-/acceptatiegesprek, moeten wij de aanbieding intrekken. Een inkomensverklaring van het belastingkantoor Tilburg is niet de juiste! 
 • Een kopie van de laatst ontvangen loonstrook, of een uitkeringsoverzicht van alle werkgevers in het huidige kalenderjaar;
 • Een kopie van uw bankafschrift met hierop het laatst gestorte salaris of uitkering;
 • Een kopie van uw legitimatiebewijs of verblijfsvergunning;
 • Als u samen gaat wonen, ook die van uw partner;
 • Een verhuurdersverklaring. 

Het inkomen van inwonende kinderen ouder dan 18 jaar telt niet mee bij een inkomstencontrole.

Breda
Heeft u een nieuwe woning geaccepteerd? Dan moet u de volgende gegevens meenemen voor de controle op ons kantoor:

 • Een kopie van de definitieve aanslag inkomstenbelasting van het afgelopen jaar. Heeft u deze niet? Neem dan een inkomensverklaring mee. Deze kunt u gratis op vragen bij de Belastingdienst via 0800-0543;
 • Een kopie van de laatst ontvangen loonstrook, of een uitkeringsoverzicht van alle werkgevers in het huidige kalenderjaar;
 • Een kopie van uw legitimatiebewijs of verblijfsvergunning;
 • En als u samen gaat wonen, ook die van uw partner;
 • Een verhuurderverklaring.

Hoe wordt de inkomenscategorie op de inkomensverklaring per 1 juli 2016 bepaald?

 • Het peiljaar voor de bepaling van uw huishoudinkomen is 2014.
 • Voor de huishoudsamenstelling geldt als peildatum 1 juli 2016. Alle inkomens tellen mee, dus ook die van kinderen, inwoners en kamerhuurders.
 • Het inkomen van inwoners die op 1 januari 2016 nog geen 23 jaar waren, telt alleen mee als dat boven het minimumloon van € 19.253 ligt. De Belastingdienst houdt hier al rekening mee. Op de inkomensverklaring wordt dus alleen dat deel van het inkomen meegenomen, dat boven het minimumloon ligt.

Klopt het dat bij de inkomenstoets het inkomen van kinderen niet wordt meegenomen in het huishoudinkomen en bij de bepaling van de huishoudensgrootte (eenpersoons, tweepersoons, drie- of meerpersoonshuishouden) kinderen wel meetellen?

Ja, dit is correct. Aan het begrip is geen leeftijdscriterium verbonden, dus ook het inkomen/vermogen van meerderjarige kinderen telt niet mee voor de norm.

Als u alimentatie ontvangt, dan telt alleen de partneralimentatie mee als inkomen. Kinderalimentatie telt niet mee.

Partneralimentatie mag verrekend worden door beide partijen. Voor degene die het ontvangt is het inkomen. Voor degene die het betaalt is het een aftrekpost.

Welke huurinkomensregels gelden voor een kandidaat-huurder met een zware zorgindicatie?

Ook huurders met een zware zorgindicatie moeten passend worden toegewezen. Dit doen we met een inkomenstoets.

Heeft een huurder een huishoudinkomen hoger dan € 35.739 (prijspeil 2016) en is er sprake van een zware zorgindicatie?
Dan mag toch een sociale huurwoning worden aangeboden vanaf € 628,77 per maand. In dit geval moeten we wel ook de inkomensverklaring vastleggen.

Wanneer is er sprake van een zorgindicatie?

 • Als er recht is op verpleging en verzorging van ten minste 10 uur zorg per week gedurende ten minste een jaar op grond van de zorgverzekering;
 • Als er sprake is van een indicatie voor verblijf (op grond van de Wet langdurige zorg);
 • Als er sprake is van een indicatie voor ADL-assistentie (op grond van de Wet langdurige zorg). 

Bij toewijzing van een woning aan een kandidaat die een indicatie heeft voor intensieve zorg van minimaal 10 uur per week is het zorgplan is een indicatie die daarvoor gebruikt kan worden. Voor de toewijzing hoeft een corporatie niet te controleren waaruit de te leveren zorg bestaat en of de zorg daadwerkelijk geleverd wordt. Ze toetst slechts of de betreffende huurder tot de aangewezen groep zorgbehoevenden behoort.

Is voor statushouders een inkomenstoets vereist?

Nee, voor statushouders (met medebewoners die statushouder zijn) die vanuit een COA-voorziening een sociale huurwoning betrekken is geen inkomenstoets vereist.

Wanneer huishoudens in aanmerking komen voor huurtoeslag hebben zij per definitie een inkomen dat voldoet aan de 90%-regeling (staatssteunregeling). Is het dan nog nodig om de inkomenstoets voor de 90%-regeling te doen?

Als bij de passendheidstoets is vastgesteld dat een huishouden qua inkomen voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, is daarmee tevens aangetoond dat het huishoudinkomen ‘voldoet’ aan de staatssteunregeling (90%) i.c. lager is dan € 34.911 (2015).

Gaat WonenBreburg in 2016 opnieuw mijn inkomensverklaring opvragen en gebruiken?

Ja.