Inkomenstoets

De hoogte van uw inkomen bepaalt uw minimale of maximale huurprijs. Dit is vastgelegd door de gemeente waar u gaat wonen. Hoe dit werkt, leest u op de website van Woning in Zicht of van Klik voor Wonen. Hieronder vindt u informatie over hoe WonenBreburg hiermee omgaat en waar u rekening mee moet houden als u een woning gaat huren.

Veel gevraagd over Inkomenstoets

Is voor statushouders een inkomenstoets vereist?

Algemeen

Nee, voor statushouders (met medebewoners die statushouder zijn) die vanuit een COA-voorziening een sociale huurwoning betrekken is geen inkomenstoets vereist.

Klopt het dat bij de inkomenstoets het inkomen van kinderen niet wordt meegenomen in het huishoudinkomen en bij de bepaling van de huishoudensgrootte (eenpersoons, tweepersoons, drie- of meerpersoonshuishouden) kinderen wel meetellen?

Algemeen

Ja, dit is correct. Aan het begrip is geen leeftijdscriterium verbonden, dus ook het inkomen/vermogen van meerderjarige kinderen telt niet mee voor de norm.

Als u alimentatie ontvangt, dan telt alleen de partneralimentatie mee als inkomen. Kinderalimentatie telt niet mee.

Partneralimentatie mag verrekend worden door beide partijen. Voor degene die het ontvangt is het inkomen. Voor degene die het betaalt is het een aftrekpost.

Wanneer huishoudens in aanmerking komen voor huurtoeslag hebben zij per definitie een inkomen dat voldoet aan de 90%-regeling (staatssteunregeling). Is het dan nog nodig om de inkomenstoets voor de 90%-regeling te doen?

Algemeen

Als bij de passendheidstoets is vastgesteld dat een huishouden qua inkomen voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, is daarmee tevens aangetoond dat het huishoudinkomen ‘voldoet’ aan de staatssteunregeling (90%) i.c. lager is dan € 34.911 (2015).

Welk inkomen is van belang bij de passendheidstoets?

Algemeen

Bij passend toewijzen zal per 1 januari 2017 dezelfde inkomensdefinitie gebruikt worden als die nu al geldt in het kader van de regeling voor de 90%-regeling (EU-regeling). Daarvoor verstrekt de Belastingdienst inkomensverklaringen. Als het inkomen op basis van deze toets onder de norm voor de huurtoeslaggrens ligt, moet een woning passend worden toegewezen. Bij het passend toewijzen wordt dus niet gekeken naar het inkomen/vermogen van inwonende kinderen. Aan het begrip ‘kind’ is geen leeftijdscriterium verbonden, dus ook het inkomen/vermogen van meerderjarige kinderen ouder dan 18 jaar telt niet mee voor de norm.

Welke huurinkomensregels gelden voor een kandidaat-huurder met een zware zorgindicatie?

Algemeen

Ook huurders met een zware zorgindicatie moeten passend worden toegewezen. Dit doen we met een inkomenstoets.

Heeft een huurder een huishoudinkomen hoger dan € 35.739 (prijspeil 2016) en is er sprake van een zware zorgindicatie?
Dan mag toch een sociale huurwoning worden aangeboden vanaf € 628,77 per maand. In dit geval moeten we wel ook de inkomensverklaring vastleggen.

Wanneer is er sprake van een zorgindicatie?

  • Als er recht is op verpleging en verzorging van ten minste 10 uur zorg per week gedurende ten minste een jaar op grond van de zorgverzekering;
  • Als er sprake is van een indicatie voor verblijf (op grond van de Wet langdurige zorg);
  • Als er sprake is van een indicatie voor ADL-assistentie (op grond van de Wet langdurige zorg). 

Bij toewijzing van een woning aan een kandidaat die een indicatie heeft voor intensieve zorg van minimaal 10 uur per week is het zorgplan is een indicatie die daarvoor gebruikt kan worden. Voor de toewijzing hoeft een corporatie niet te controleren waaruit de te leveren zorg bestaat en of de zorg daadwerkelijk geleverd wordt. Ze toetst slechts of de betreffende huurder tot de aangewezen groep zorgbehoevenden behoort.