Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) is bij WonenBreburg een klein en slagvaardig team bestaande uit 7 leden en aangevuld met een ambtelijk secretaris.

We zijn een goede afspiegeling van de diverse onderdelen van ons bedrijf en houden op die manier voeling met de zaken die er spelen. Daarnaast zijn we zelf actief en zoeken regelmatig, formeel en informeel onze collega’s op om te weten wat er speelt. 
De taken en bevoegdheden van de OR zijn vastgelegd in de WOR en het convenant met het bestuur. Op grond daarvan kunnen we gevraagd en ongevraagd advies uit brengen over de algehele gang van zaken binnen het bedrijf. En we gaan verder. Als OR gaan we ervan uit dat je met open overleg en het delen van gedachten en plannen meer kunt bereiken dan reeds ingenomen standpunten te bediscussiëren. 
We worden tijdig ingeschakeld bij instemmingsverzoeken. Als OR nemen we ook zelf initiatieven voor veranderingen.

Meer weten? Neem contact op met Nicole Geerts, ambtelijk secretaris OR, n.geerts@wonenbreburg.nl