Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting WonenBreburg en de met haar verbonden onderneming en deelnemingen.

Het werkt vanuit een heldere missie, een toekomstgerichte visie en een uitgewerkt Ondernemingsplan (2017 – 2020) en is belast met de realisatie van de doelstellingen en de strategie van de woningcorporatie. Hierbij opereert het bestuur transparant en legt gevraagd en ongevraagd verantwoording af over het handelen. Het schept voorwaarden voor een adequaat en kritisch intern toezicht en leeft de principes van goed bestuur na. 

WonenBreburg heeft een driehoofdig bestuur. 

Het bestuur bestaat uit:

  • ir. J. (Hans) Pars MRE, bestuursvoorzitter
  • ir. C.H.J.M. (Caroline)Timmermans, directeur-bestuurder
  • drs. L.J. (Leo) Schuld, directeur-bestuurder

 

De taakverdeling binnen het bestuur ziet er in grote lijnen als volgt uit:

  • Hans Pars is de bestuursvoorzitter en stuurt de Vastgoedafdelingen aan met uitzondering van de afdeling Reparatieonderhoud. Verder neemt hij deel aan het Alliantie- en Directeurenoverleg in Breda, evenals het Convenant Wonen- en OTC-overleg in Tilburg. Hij is ook bestuurlijk de eerste contactpersoon voor de wethouders in Breda en Tilburg met wonen in hun portefeuille.
  • Caroline Timmermans is verantwoordelijk voor de afdelingen Wonen en Reparatieonderhoud. Zij is bestuurlijk de eerste contactpersoon voor de huurdersorganisaties, de maatschappelijke partners en de wethouders in Breda en Tilburg die zich met het ‘sociaal domein’ bezighouden.
  • Leo Schuld stuurt de afdelingen Dienstverlening, Financiën en Strategie aan en is de eerste contactpersoon richting de Autoriteit Woningcorporaties en het WSW.