Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting WonenBreburg en de met haar verbonden onderneming en deelnemingen.

Het werkt vanuit een heldere missie, een toekomstgerichte visie en een uitgewerkt Ondernemingsplan (2021 – 2024) en is belast met de realisatie van de doelstellingen en de strategie van de woningcorporatie. Hierbij opereert het bestuur transparant en legt gevraagd en ongevraagd verantwoording af over het handelen. Het schept voorwaarden voor een adequaat en kritisch intern toezicht en leeft de principes van goed bestuur na. 

WonenBreburg heeft een driehoofdig bestuur. 

Het bestuur bestaat uit:

  • ir. J. (Hans) Pars MRE, bestuursvoorzitter
  • ir. C.H.J.M. (Caroline)Timmermans, directeur-bestuurder
  • drs. L.J. (Leo) Schuld, directeur-bestuurder

v.l.n.r.: Hans Pars, Caroline Timmermans en Leo Schuld

De taakverdeling binnen het bestuur is geactualiseerd naar aanleiding van de invoering van Wijkgericht Werken en Sturen en de daaraan gerelateerde veranderingen binnen de organisatie.

De taakverdeling ziet er in grote lijnen als volgt uit (per 2021):

Hans Pars is de bestuursvoorzitter en houdt zich primair bezig met nieuwbouwproductie, portefeuille-management en rendementssturing, verduurzaming, inkoop en contractmanagement (vastgoed) en personeel en organisatie. Verder neemt hij deel aan het Alliantie- en Directeuren-overleg in Breda, evenals het 
Convenant Wonen- en OTC-overleg in Tilburg. Hij is ook bestuurlijk de eerste contactpersoon voor de wethouders in Breda en Tilburg met ‘wonen’ in hun portefeuille.

Caroline Timmermans is primair verantwoordelijk voor huurdersparticipatie, wijkgericht werken en sturen, woonruimteverdeling, huurbeleid, huisvesting bijzondere doelgroepen en stakeholdermanagement. Zij is bestuurlijk de eerste contactpersoon voor de huurdersorganisaties, de maatschappelijke partners en de wethouders in Breda en Tilburg die zich met het ‘sociaal domein’ bezighouden.

Leo Schuld houdt zich primair bezig met klantprocessen en (digitale) dienstverlening, financiën, risico-management, bedrijfsvoering, informatisering en automatisering en is de eerste contactpersoon richting de Autoriteit Woningcorporaties en het WSW.

Tezamen houdt het bestuur zich bezig met prestatieafspraken, strategie, vastgoedportefeuillebeleid en organisatieontwikkeling.

De totale bezoldiging van het bestuur (2021):

Bron: jaarverslag 2021