Governance

Op deze pagina staan alle links naar documenten en reglementen met betrekking tot goed bestuur, toezicht, integer en transparant handelen en verantwoording daarover.

Corporate Governance
WonenBreburg hecht belang aan deugdelijk ondernemingsbestuur, waaronder begrepen integer en transparant handelen van het bestuur, goed toezicht op het bestuur en afleggen van verantwoording over het uitgevoerde toezicht. WonenBreburg onderschrijft de principes van de Governancecode Woningcorporaties.

Het vastleggen van de Governanceregels in statuten en reglementen garandeert geen goede governance in de praktijk van alledag. Daarvoor is meer nodig zoals de kwaliteit van het management en van de toezichthouders en een gezonde relatie tussen het management en de toezichtzichthouders.

Visitatie
In 2020 heeft WonenBreburg zich laten visiteren door bureau Raeflex. En dat helpt. Door de open en constructieve feedback van onze partners ligt er een visitatierapport waar we ons in herkennen én waar we trots op zijn.

Veel van de aanbevelingen van de visitatiecommissie hebben we een plek gegeven in ons nieuwe ondernemingsplan voor de periode 2021-2024.

In de infographic ziet u een samenvatting van de resultaten en waar we mee aan de slag gaan.
Natuurlijk kan het volledige rapport hiernaast gedownload worden.