Informatie voor leveranciers en zakelijke relaties

Als leverancier van WonenBreburg heeft u met onze voorwaarden te maken. Wij hebben hierin afspraken gemaakt over samenwerking, facturering en inkoop. Maar ook over integriteit. De voorwaarden die wij stellen, zijn in lijn met de landelijke wet- en regelgeving. Alle hieronder vermelde voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen WonenBreburg en leveranciers voor wat betreft leveringen, diensten en werken.

Algemene inkoopvoorwaarden en ketenaansprakelijkheid
WonenBreburg gebruikt het Aedes Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen, diensten en werken. Hiermee sluiten we aan bij uniforme inkoopvoorwaarden die voor onze corporatiebranche zijn ontwikkeld. 

Omdat WonenBreburg als eigenbouwer is aangemerkt en wij het belangrijk vinden om de risico’s op het gebied van ketenaansprakelijkheid te beperken, gelden ook nog een aantal additionele bepalingen met betrekking tot werken.

Protocol V&G
Omdat er naast de algemene inkoopvoorwaarden meer verwacht wordt van veilig en gezond werken, is het protocol V&G opgesteld waar u als leverancier aan dient te voldoen.

Facturering en betaling
Tevens gelden de WonenBreburg voorwaarden met betrekking tot facturering en betaling. In deze voorwaarden treft u ook de contactgegevens aan van onze bedrijfsadministratie, mocht u vragen hebben over uw factuur. Onze betaaltermijn is 30 dagen.

Integriteit
Wij verwachten dat onze leveranciers zich houden aan onze Integriteits- en gedragscode voor leveranciers.

Social return
WonenBreburg richt zich als sociale woningcorporatie in Breda en Tilburg op het huisvesten van mensen met beperkte kansen op de particuliere woningmarkt. Op allerlei manieren proberen wij daar invulling aan te geven. De vastgoedprojecten die wij (laten) uitvoeren, bieden een mogelijkheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kans te bieden op een baan en daarmee hun woon- en leefsituatie te verbeteren. Daarom zijn we in 2013 begonnen met social return.

Hoe is onze social returnaanpak?
Bij vooraf gespecificeerde opdrachten die WonenBreburg verstrekt, vragen wij de leverancier een deel van de opdracht in te vullen met medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor hebben we afspraken gemaakt, deze zijn vastgelegd in onze voorwaarden Social Return. Hierdoor krijgen mensen een kans om werkervaring op te doen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om iemand met een beperking, iemand uit de bijstand of een langdurig werkloze.

Waarom werkt WonenBreburg met social return?
Door mensen met een uitkering werk- en leerervaring te geven, groeit hun CV. Hiermee vergroten hun kansen op de arbeidsmarkt. Daarnaast stijgt hun zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde, doordat zij meedoen in de samenleving en niet meer afhankelijk zijn van maatschappelijke bijdragen. Kortom: social return vergroot de kans op werk én permanente uitstroom uit de uitkering!

Wat doet WonenBreburg zelf aan social return?
Wat wij van onze leveranciers verwachten, moeten we natuurlijk ook zelf laten zien. WonenBreburg heeft op dit moment elf medewerkers in dienst die onder de doelgroep vallen. Acht personen van die elf hebben een Wajong uitkering en drie zijn vanuit arbeidsongeschiktheid aangenomen. In het kader van de participatiewet heeft WonenBreburg als doelstelling om ieder jaar minimaal één arbeidsplaats (van 25,5 uur) te creëren.
Om de invulling van Social Return meetbaar te kunnen maken, is een landelijk instrument ontwikkeld: de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). De PSO is een instrument dat meet hoeveel een bedrijf bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. PSO is ingericht als een prestatieladder met vier niveaus: een aspirant-status en trede 1, 2 en 3. Hoe hoger de trede, hoe hoger de bijdrage aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen. WonenBreburg heeft inmiddels zelf trede 2 behaald op de PSO-ladder.
Informatie

Op de website van Social Return Tilburg, die wij gezamenlijk met Tiwos en Gemeente Tilburg hebben, kunt u meer informatie vinden.